Cefndir Julie

Ganwyd Julie James yn Abertawe ond yn ystod ei hieuenctid, treuliodd gyfnodau sylweddol yn byw ym mhedwar ban byd gyda’i theulu. Dechreuodd Julie ei gyrfa yn Llundain ac yna symudodd hi a’i gŵr yn ôl i Abertawe i fagu eu tri phlentyn ac i fyw’n agosach at ei theulu. Mae Julie yn ymgyrchydd gwyrdd ac yn amgylcheddwraig frwd ac mae hi’n hoff iawn o nofio a sgïo.

Tan iddi gael ei hethol fel Aelod Cynulliad dros Orllewin Abertawe, roedd Julie yn gyfreithiwr amgylcheddol a chyfansoddiadol pwysig. Cyn hynny, roedd yn brif weithredwr cynorthwyol yng Nghyngor Abertawe. Treuliodd ran helaeth ei gyrfa gyfreithiol mewn llywodraeth leol, yn gweithio fel cyfreithiwr polisi gyda chyngor bwrdeistref Camden yn Llundain cyn dychwelyd i Abertawe i weithio i Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg ac yna i Gyngor Dinas a Sir Abertawe.

Ers cael ei hethol, mae Julie wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Menter a Busnes a’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd. Cyhoeddodd Julie adroddiad ‘Dylanwadu ar y broses o foderneiddio polisi caffael yr UE’ pan oedd yn gadeirydd y Pwyllgor Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gaffael. Bu Julie hefyd yn Gadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

Cafodd Julie James ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg ym mis Medi 2014. Ym mis Mai 2016, cafodd Julie ei phenodi’n Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth. Cafodd Julie ei phenodi’n Arweinydd y Tŷ ac yn Brif Chwip ar 3 Tachwedd 2017.

Cyfrifoldebau’r Gweinidog

 • Rheoli Busnes y Llywodraeth yn y Cynulliad yn unol â’r Rheolau Sefydlog
 • Cyflwyno’r Datganiadau Busnes wythnosol
 • Cynrychioli’r Llywodraeth ar y Pwyllgor Busnes
 • Trafod Rhaglen Ddeddfwriaethol y Llywodraeth gyda phleidiau eraill (ond nid biliau unigol sy’n parhau i fod yn gyfrifoldeb i Brif Ysgrifennydd y Cabinet)
 • Prif Chwip y Llywodraeth
 • Seilwaith digidol, yn cynnwys band eang a symudol
 • Trawsnewid gwasanaethau digidol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru
 • Cynhwysedd Digidol
 • Cydraddoldeb yn cynnwys yr elfennau sydd wedi eu gwarchod yn Neddf Cydraddoldeb 2010 a hawliau dynol mewn perthynas â Chytundebau’r Cenhedloedd Unedig a’r Undeb Ewropeaidd
 • Arian craidd i Chwarae Teg
 • Cydlynu materion sy’n berthnasol i Sipsiwn a Theithwyr, ceiswyr lloches, ymfudo, gweithwyr sy’n mudo a chydlyniant cymunedol (ar wahân i’r rhai sy’n berthnasol yn benodol i bortffolios eraill a mesurau gwrthderfysgaeth)

Atal caethwasiaeth, cam-drin domestig, trais ar sail rhywedd a thrais rhywiol
Cysylltwch â Julie James trwy e-bost: [email protected]