Sut gall Julie helpu

Fel Aelod Cynulliad dros Orllewin Abertawe, gallaf gynrychioli etholwyr sy’n byw yn y wardiau canlynol: Castle, Y Coced, Dyfnant, Gogledd a De Cila, Mayals, Sgeti, Townhill ac Uplands. Rydw i’n ymdrin ag unrhyw faterion lleol sydd wedi eu datganoli i Gymru dros yr etholaeth.

Croesawaf unrhyw ohebiaeth gan etholwyr ac os nad oes modd i mi eich helpu fe wnaf fy ngorau i’ch cyfeirio at y cynrychiolydd neu’r sefydliad gorau i gynnig y cymorth priodol i chi.

Dyma rai o’r cwestiynau rydym ni’n eu derbyn yn aml. Dylai’r rhain fod o gymorth i chi ddeall oes modd i mi gynnig cynrychiolaeth a chefnogaeth i chi:

Pa faterion sydd wedi eu datganoli?

Mae gan bawb yr hawl i gysylltu â’u Haelod Cynulliad lleol i drafod materion sy’n effeithio arnyn nhw. Y materion mwyaf cyffredin y mae pobl yn gofyn am help gyda nhw yw tai, iechyd, gwasanaethau lleol, addysg a thrafnidiaeth ond mae ystod o faterion wedi eu datganoli i’r Cynulliad:

 • Amaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid, Planhigion a Datblygiad Gwledig
 • Henebion ac Adeiladau Hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu Economaidd
 • Addysg a Hyfforddiant
 • Yr Amgylchedd
 • Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân
 • Bwyd
 • Iechyd a Gwasanaethau Iechyd
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth Leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth Gyhoeddus
 • Gofal Cymdeithasol
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Twristiaeth
 • Trethi Datganoledig
 • Cynllunio gwlad a thref
 • Dŵr ac Amddiffynfeydd rhag Llifogydd
 • Y Gymraeg

Rydw i’n gweithio yng Ngorllewin Abertawe ond yn byw mewn etholaeth arall. Oes modd i chi fy helpu i?

Oherwydd rheolau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dim ond pobl sy’n byw yn etholaeth Gorllewin Abertawe mae gen i hawl i’w cynrychioli. Weithiau, gallaf gynnig cymorth ar fater ehangach sy’n effeithio ar grŵp o bobl sy’n gweithio mewn cwmni sydd wedi ei leoli yng Ngorllewin Abertawe, er enghraifft. Fodd bynnag, bydd angen i chi gysylltu ag Aelod Cynulliad eich etholaeth chi am unrhyw gymorth unigol.

Hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad lleol. Sut ydw i’n gwneud hyn?

Gallwch anfon e-bost neu lythyr ataf yn cynnwys manylion y digwyddiad a bydd fy swyddfa’n cysylltu â chi. Mae’n bwysig rhoi gwybod am ddigwyddiadau mor gynnar â phosibl gan fod fy nyddiadur yn llenwi fisoedd ymlaen llaw.

Mae gen i broblem gyda gwasanaethau’r cyngor lleol. Allwch chi fy helpu i ddatrys y broblem?

Rydw i’n argymell eich bod yn cysylltu â’r Cyngor i drafod y mater yn uniongyrchol gyda nhw. Efallai yr hoffech ysgrifennu at eich cynghorydd lleol am gymorth hefyd. Os nad yw hyn yn datrys y broblem, cysylltwch â mi neu fy swyddfa’n uniongyrchol. Gallaf wedyn edrych ar yr achos i chi.

Mae gen i broblem gyda’r gwasanaethau iechyd lleol. Ydych chi’n gallu fy helpu i ddatrys y broblem?

Rydw i’n argymell eich bod yn cysylltu â’r bwrdd iechyd lleol, fel arfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ac yn codi’r mater gyda nhw’n uniongyrchol. Os nad yw hyn yn datrys y broblem, cysylltwch â fi neu fy swyddfa’n uniongyrchol. Gallaf wedyn edrych ar yr achos i chi.

Rwy’n ceisio datrys problem tai. Allwch chi fy helpu?

Os ydych chi eisoes yn rhan o gymdeithas tai, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i godi’r mater. Os nad yw hyn yn datrys y broblem, cysylltwch â mi neu fy swyddfa i’n uniongyrchol. Gallaf wedyn edrych ar yr achos i chi.

Allwch chi fy helpu gyda budd-daliadau?

Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw budd-daliadau. Am gymorth a chyngor ynglŷn â budd-daliadau, cysylltwch â Geraint Davies, yr AS dros Orllewin Abertawe gan ddefnyddio’r dolenni ar waelod y dudalen. Mae nifer o sefydliadau a fyddai hefyd yn gallu cynnig cyngor fel Cyngor ar Bopeth neu rai elusennau sy’n ymwneud ag anabledd.

Os ydych chi’n ceisio cysylltu â Llywodraeth Cymru neu gyda Cynulliad Cenedlaethol Cymru, defnyddiwch y manylion canlynol:

Prif Linell Cynulliad Cenedlaethol Cymru:
0300 200 6565
Gwefan: www.cynulliad.cymru
Prif Linell Llywodraeth Cymru: 0300 060 3300 (Saesneg) / 0300 060 4400 (Cymraeg)
Gwefan: www.gov.wales / www.llyw.cymru